Regulamin

VIII Rodzinny samochodowy Rajd Niepodległości

Data:
10 listopada 2018 r

Organizatorzy:
Gmina Swarzędz, Gmina Tarnowo Podgórne

Współrganizatorzy:
KIA DELIK Przeźmierowo, rajdy.wpobiedziskach.pl

Komandor rajdu:
Anna Wojcieszak
Konferansjer:
Marcin Wojcieszak
Opracowanie trasy:
rajdy.wpobiedziskach.pl
Weryfikacja trasy:
wybitni fachowcy 🙂 w tej profesji
Obsługa techniczna rajdu:
 rajdy.wpobiedziskach.pl
Komisja obliczeń:
jeszcze lepsi od weryfikatorów
Sędziowie prób zręcznościowych:
wysoce wykwalifikowana nieprzekupna ekipa
Zakończenie i meta rajdu:
Hotel OSSOWSKI w Kobylnicy.

 

Ramowy program imprezy:

Baza rajdu :  Świetlica wiejska w Baranowie.

11.00 – 11.30
przyjmowanie załóg
11.30 – 12.00
odprawa zawodników
ok.  12.00
start pierwszej załogi na trasę rajdu
ok.  16.00
przyjazd pierwszej załogi na metę rajdu.
ok. 19.00
ogłoszenie wyników i dekoracja zwycięzców

* – przedstawiony program ma charakter orientacyjny i organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian w podanych przedziałach czasowych

Zgłoszenia i zapisy za pomocą formularza zgłoszeniowego zamieszczonego na stronie www.rajdy.wpobiedziskach.pl do dnia 07 listopada 2018 r.

Wpisowe w kwocie 40,00 PLN od osoby prosimy wpłacać na konto 85 2490 0005 0000 4000 5870 4754 z dopiskiem „wpisowe na Rajd Niepodległości”. Jako odbiorcę przelewu proszę wpisać „Rajdy w Pobiedziskach, 62-010 Rajdowice, ul. Rajdowa 11

Warunkiem umieszczenia załogi na liście startowej jest przesłanie potwierdzenia wpłaty w formularzu zgłoszeniowym.

Dzieci do lat 3 – udział bezpłatny, starsze (do lat 16) 30,00 PLN od dziecka.

Punktacja

BRAK WIZY PUNKTU KONTROLI PRZEJAZDU
100 pkt.
FAŁSZYWA WIZA PUNKTU KONTROLI PRZEJAZDU
60 pkt.
SPÓŹNIENIE NA METĘ – ZA KAŻDĄ MINUTĘ
5 pkt.
MAKSYMALNY LIMIT SPÓŹNIEŃ
30 min.
ZA PRZEKROCZENIE LIMITU  SPÓŹNIEŃ
2000 pkt.

SAMOCHODOWE PRÓBY SPRAWNOŚCIOWE (PS):

ZA KAŻDE 0,1 sek
0,01 pkt.
ZA PRZEWRÓCENIE PACHOŁKA
2 pkt.
ZA PRZEKROCZENIE LINI METY
2 pkt.
ZA BŁĘDNE PRZEJECHANIE PS
200% najlepszego czasu
ZA NIE WYSTARTOWANIE DO PS
50 pkt.+ najgorszy wynik

PRZEKRACZANIE DOZWOLONYCH PRĘDKOŚĆI, ŁAMANIE PREPISÓW RUCHU DROGOWEGO I STWARZANIE ZAGROŻENIA W RUCHU DROGOWYM  W CZASIE POKONYWANIA TRASY RAJDU GROZI KARĄ DYSKWALIFIKACJI !!!!!!

PRÓBY ZRĘCZNOŚCIOWE
według osobnej punktacji

Organizator udostępnia numer telefonu ratunkowego dla zawodników w przypadku zagubienia się na trasie. W celu weryfikacji załogi musi ona podać podczas rozmowy unikalne hasło przekazane na starcie.

Wykorzystanie numeru telefonu ratunkowego (za każde połączenie)……..20 pkt.

W klasyfikacji generalnej wszystkich elementów rajdu wygrywa załoga, która zdobędzie najmniejszą ilość punktów karnych na trasie.
Punktami Kontroli Przejazdu sprawdzającymi poprawność przejazdu trasy przez uczestników rajdu mogą być:

– kartki formatu A4 z liczbą, cyfrą lub literą umieszczone po prawej stronie drogi
– zdjęcia – widoczne przez przednią szybę samochodu
– odpowiedzi na zadania z trasy
– lub inne

O rodzajach zastosowanych Punktów Kontroli Przejazdu uczestnicy zostaną poinformowani przez organizatora przed wystartowaniem na trasę rajdu.

Punkty Kontroli Przejazdu należy wpisać do KARTY DROGOWEJ w kolejności ich występowania na trasie i za każdym razem, gdy pojawiają się podczas przejazdu.
Karta drogowa jest jedynym dokumentem sprawdzającym poprawność przejazdu trasy przez załogę, dlatego jakiekolwiek zmiany, skreślenia i poprawki traktowane będą przez Komisje Obliczeń jako błąd w przejeździe trasy.

Miejsce wywieszenia wyników prowizorycznych zostanie podane podczas odprawy.

Postanowienia końcowe:

Zgłoszenie się załogi do startu w rajdzie jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu i z podporządkowaniem się jego przepisom.
Wszelkie formy komunikowania się między załogami oraz z osobami trzecimi są zabronione.
Za załogę uważa się kierowcę i pilota. Osoby dodatkowe w pojeździe uczestniczą w wydarzeniu, jednak traktowane są jako osoby towarzyszące.
Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody i straty powstałe tak w stosunku do załóg i ich pojazdów, jak i spowodowane przez załogi bezpośrednio lub pośrednio w stosunku do osób trzecich i ich mienia, w czasie trwania imprezy.

Przez fakt zgłoszenia załoga przyjmuje do wiadomości, że startuje w imprezie na własną odpowiedzialność i zrzeka się wszelkich praw do odszkodowań za straty wynikłe podczas imprezy. Zrzeczenie to dotyczy organizatora, osób oficjalnych występujących w konkursie i innych uczestników.

Wszystkie próby zręcznościowe wykonujemy w zapiętych pasach bezpieczeństwa, z włączonymi światłami mijania i zamkniętymi szybami. Nieprzestrzeganie powyższych przepisów pociągnie za sobą karę do wykluczenia włącznie.

Materiały reklamowe dostarczone przez Organizatora muszą zostać zamieszczone według jego wskazówek na pojeździe pod rygorem 100 pkt. karnych w przypadku nie zastosowania się do tego zalecenia.

Całość imprezy będzie rejestrowana i dokumentowana fotograficznie oraz filmowo. Biorąc udział w wydarzeniu akceptują Państwo powyższy regulamin wyrażając jednocześnie zgodę na wykorzystanie Waszego wizerunku w publikacjach informacyjnych i reklamowych organizatorów oraz sponsorów.

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z uczestnictwem w rajdzie jest Organizator. Dane będą przetwarzane wyłącznie w związku organizacją Rajdu. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w Rajdzie. Dane nie będą udostępniane innym podmiotom. Uczestnikom przysługuje prawo do wglądu  oraz poprawiania podanych danych (zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2016 poz. 922).

*Stan na 13 października 2018 roku, zapisy regulaminu mogą ulec zmianie.