RODO

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

Realizując wymogi rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”),

„Rajdy w Pobiedziskach”pragną przekazać Państwu informacje na temat przetwarzania Państwa danych osobowych, jak również poinformować o przysługujących Państwu prawach z tym związanych.

1. Administratorem danych osobowych jest firma TD-Biuro Tomasz Duszczak, ul. Kubusia Puchatka 11 (dalej: „Administrator”), e-mail: biuro@td-biuro.pl

2. Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni Tomasz Duszczak adres e-mail: biuro@td-biuro.pl

3. Dane będą przetwarzane do celów świadczenia usług, na podstawie umowy, bądź w innych przypadkach na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu określonym przy pozyskiwaniu przez Administratora danych osobowych przedmiotowej zgody.

4. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

5. W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celach, o których mowa w punkcie 3 odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być podmioty przetwarzające działające na zlecenie administratora, a także podmioty upoważnione w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.

6. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie umowy, podanie danych jest niezbędne do zawarcia i wykonania umowy. W przypadku niepodania danych osobowych umowa nie zostanie zawarta. Podanie danych niezbędnych do wystawienia faktury jest obowiązkiem ustawowym i wynika z przepisów Ustawy o podatku od towarów i usług.

7. Podane dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

8. Osobie, której dane osobowe dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także przenoszenia danych w zakresie wynikającym z przepisów prawa.

9. Osobie, której dane osobowe dotyczą przysługuje również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofania. Skorzystanie z prawa do cofnięcia zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.

10. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.